26 Han Thuyen street
Nha Trang City - Khanh Hoa Province

TEL:

+ 84-58 3813.067
+ 84-58 3828.134

MAIL:

biopharco@dng.vnn.vn
www.biopharco2.com.vn
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.048.340 cổ phần - Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần - Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang. do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) ban hành.


THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC THAM GIA NỘP HỒ SƠ
Thư Mời (V/v đăng ký nhà đầu tư chiến lược)
Hội thi: Phụ nữ Biopharco_Giỏi việc nước, Đảm việc nhà