26 Han Thuyen street
Nha Trang City - Khanh Hoa Province

TEL:

+ 84-58 3813.067
+ 84-58 3828.134

MAIL:

biopharco@dng.vnn.vn
www.biopharco2.com.vn
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẤN THỨ NHẤT
Ngày 20/8/2016 tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIOPHARCO)


Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát ra mắt đại hội

Thực hiện Quyết định số 4735/QĐ-BYT ngày 06/11/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thành Công ty cổ phần; Ngày 20/8/2016 tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thứ nhất của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang  (BIOPHARCO) và chính thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Tại Đại hội, các cổ đông của BIOPHARCO đã thảo luận và thông qua điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, kế hoạch kinh doanh năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát. Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội đồng Quản trị gồm các ông, bà: Ông Lê Văn Minh, Ông Nguyễn Thành Long, Ông Lê Đình Phan, Ông Nguyễn Hoàng Sơn và Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh. Ông Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Thành Long giữ chức Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát gồm các ông, bà : Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Ông Nguyễn Thế Quốc Uy. Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát.

Biên bản Đại hội cổ đông
Nghị quyết Đại hội cổ đông
Điều lệ hoạt động

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỜI HỌP
Cuộc thi Duyên dáng Kiểm nghiệm 2015
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01-06
Chương trình đón tết Dương lịch 2015